คณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ประจำปี 2562 (ชุดที่ 46)
 พล.ต.ต.วีรพล  เจริญศิริ
พลตำรวจตรี วีรพล  เจริญศิริ

ประธานกรรมการฯ

 พ.ต.อ.รุทธพล  เนาวรัตน์  พ.ต.อ.ชาญชัย  พงษ์พิชิตกุล  พ.ต.อ.ภูมิพัฒน์  ภัทรศรีวงษ์ชัย

 พันตำรวจเอก รุทธพล  เนาวรัตน์

กรรมการฯ

  พันตำรวจเอก ชาญชัย  พงษ์พิชิตกุล

กรรมการฯ

  พันตำรวจเอก ภูมิพัฒน์  ภัทรศรีวงษ์ชัย

กรรมการฯ

 พ.ต.อ.สัมภาษณ์ ศรีจันทึก  พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม  พ.ต.อ.ศักดิ์ชาย โรจนรัตนางกูร

 พันตำรวจเอก สัมภาษณ์ ศรีจันทึก

กรรมการฯ

  พันตำรวจเอก ต่อศักดิ์ ศรีเสริม

กรรมการฯ

  พันตำรวจเอก ศักดิ์ชาย โรจนรัตนางกูร

กรรมการฯ

 พ.ต.อ.สุทธิ ภู่หริย์วงศ์สุข  พ.ต.อ.กรธัช อู๊ดเจริญ  พ.ต.อ.ธีรพล ยมนา

 พันตำรวจเอก สุทธิ ภู่หริย์วงศ์สุข

กรรมการฯ

  พันตำรวจเอก กรธัช อู๊ดเจริญ

กรรมการฯ

  พันตำรวจเอก ธีรพล ยมนา

กรรมการฯ

 พ.ต.อ.ชวาล อุทัยพันธ์  พ.ต.อ.วิสูตร คงอ้วน  พ.ต.อ.เจษน์สฤษฎิ์ แพ่งศรีสาร
  พันตำรวจเอก ชวาล อุทัยพันธ์

กรรมการฯ

 พันตำรวจเอก วิสูตร คงอ้วน

กรรมการฯ

  พันตำรวจเอก เจษน์สฤษฎิ์ แพ่งศรีสาร

กรรมการฯ

 พ.ต.อ.สนอง วรรณโคตร  พ.ต.อ.สมศักดิ์ นิเต็ม
  พันตำรวจเอก สนอง วรรณโคตร

กรรมการฯ

 พันตำรวจเอก สมศักดิ์ นิเต็ม

กรรมการฯ

!! ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกออนไลน์ได้แล้ว !!>> คลิ๊กที่นี่ <<