คณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด
ประจำปี 2563 (ชุดที่ 47)
 br1
พลตำรวจตรี ชาญชัย  พงษ์พิชิตกุล

ประธานกรรมการฯ

 br3  br4  br2

 พันตำรวจเอก รุทธพล  เนาวรัตน์

รองประธานกรรมการฯ

  พันตำรวจเอก ภูมิพัฒน์  ภัทรศรีวงษ์ชัย

รองประธานกรรมการฯ

  พันตำรวจเอก ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ

รองประธานกรรมการฯ

 พ.ต.อ.ชวาล อุทัยพันธ์  พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม  no-profile-image

พันตำรวจเอก ชวาล อุทัยพันธ์

กรรมการฯ

  พันตำรวจเอก ต่อศักดิ์ ศรีเสริม

กรรมการฯ

  พันตำรวจเอก ก้องชาติ เลี้ยงสมทรัพย์

กรรมการฯ

 พ.ต.อ.สัมภาษณ์ ศรีจันทึก  พ.ต.อ.สุทธิ ภู่หริย์วงศ์สุข  พ.ต.อ.ธีรพล ยมนา

พันตำรวจเอก สัมภาษณ์ ศรีจันทึก

กรรมการฯ

   พันตำรวจเอก สุทธิ ภู่หริย์วงศ์สุข

กรรมการฯ

  พันตำรวจเอก ธีรพล ยมนา

กรรมการฯ

 พ.ต.อ.เจษน์สฤษฎิ์ แพ่งศรีสาร  พ.ต.อ.สนอง วรรณโคตร  พ.ต.อ.สมศักดิ์ นิเต็ม
  พันตำรวจเอก เจษน์สฤษฎิ์ แพ่งศรีสาร

กรรมการฯ

พันตำรวจเอก สนอง วรรณโคตร

กรรมการฯ

   พันตำรวจเอก สมศักดิ์ นิเต็ม

กรรมการฯ

 no-profile-image  no-profile-image
  พันตำรวจเอก ประยูร ศาลาทอง

กรรมการฯ

 พันตำรวจเอก อดุลย์ ชัยประสิทธิกุล

กรรมการฯ

!! ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกออนไลน์ได้แล้ว !!>> คลิ๊กที่นี่ <<