คณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด 
ชุดที่  49
พล.ต.ต.รุทธพล  เนาวรัตน์

ประธานกรรมการ

พ.ต.อ.ก้องชาติ  เลี้ยงสมทรัพย์

รองประธานกรรมการคนที่ 1

พ.ต.อ.อดุลย์  ชัยประสิทธิกุล

รองประธานกรรมการคนที่ 2

พ.ต.อ.ปริญญา  พรเดชาพิพัฒ

รองประธานกรรมการคนที่ 3

พ.ต.อ.นิรันดร์  แก้วอินทร์

รองประธานกรรมการคนที่ 4

48-63-10_optimized

พ.ต.อ.บัญชา  ศรีอนันต์

เลขานุการ

พ.ต.อ.ธีรพล  ยมนา
เหรัญญิก
48-63-09_optimized 48-63-11_optimized 48-63-12_optimized

พ.ต.อ.ศิริวัฒน์  สมกิจศิริ

กรรมการ

พ.ต.อ.เจษน์สฤษฎิ์  แพ่งศรีสาร

กรรมการ

พ.ต.อ.วชิรวิทย์  วรรณธานี

กรรมการ

พ.ต.อ.กัมพล  วงศ์สงวน

กรรมการ

48-63-13_optimized 48-63-14_optimized 48-63-15_optimized
พ.ต.อ.สมยศ  พื้นชัยภูมิ

กรรมการ

พ.ต.อ.วิศิษฎ์  บัวสง่าวงศ์

กรรมการ

พ.ต.อ.สาธิต  สถิตถาวร

กรรมการ

พ.ต.อ.อนันต์ ทองบันเทิง

กรรมการ

 

!! ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกออนไลน์ได้แล้ว !!>> คลิ๊กที่นี่ <<