คณะกรรมการ

 

 

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด 
ชุดที่  48
Buri1
พลตำรวจตรีรุทธพล เนาวรัตน์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

48-63-01_optimized
พันตำรวจเอก นิธิศ  ปิติธีรโชติ

ประธานกรรมการ

48-63-03_optimized 48-63-04_optimized 48-63-05_optimized

พันตำรวจเอก ก้องชาติ  เลี้ยงสมทรัพย์

รองประธานกรรมการคนที่ 1

 พันตำรวจเอก อดุลย์ ชัยประสิทธิกุลพย์

รองประธานกรรมการคนที่ 2

 พันตำรวจเอก ปริญญา  พรเดชาพิพัฒ

รองประธานกรรมการคนที่ 3

48-63-10_optimized 48-63-07_optimized

พันตำรวจเอก บัญชา  ศรีอนันต์

เลขานุการ

พันตำรวจเอก ต่อศักดิ์  ศรีเสริม
เหรัญญิก
48-63-08_optimized 48-63-09_optimized 48-63-11_optimized

 พันตำรวจเอก ธีรพล ยมนา

กรรมการ

  พันตำรวจเอก เจษน์สฤษฎิ์ แพ่งศรีสาร

กรรมการ

 พันตำรวจเอก วชิรวิทย์  วรรณธานี

กรรมการ

48-63-13_optimized 48-63-14_optimized 48-63-12_optimized 48-63-15_optimized
 พันตำรวจเอก สมยศ  พื้นชัยภูมิ

กรรมการ

 พันตำรวจเอก วิศิษฎ์ บัวสง่าวงศ์

กรรมการ

พันตำรวจเอก กัมพล  วงศ์สงวน

กรรมการ

พันตำรวจเอก สาธิต สถิตถาวร

กรรมการ

 

!! ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกออนไลน์ได้แล้ว !!>> คลิ๊กที่นี่ <<