คณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด
ประจำปี 2563 (ชุดที่ 47)
cobr1
พลตำรวจตรี ชาญชัย  พงษ์พิชิตกุล

ประธานกรรมการ

cobr2  cobr3
cobr4

 พันตำรวจเอก รุทธพล  เนาวรัตน์

รองประธานกรรมการ

  พันตำรวจเอก ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ

รองประธานกรรมการ

  พันตำรวจเอก อดุลย์ ชัยประสิทธิกุล

รองประธานกรรมการ

 cobr5  cobr6  cobr7

พันตำรวจเอก ก้องชาติ  เลี้ยงสมทรัพย์

รองประธานกรรมการ

  พันตำรวจเอก ชวาล  อุทัยพันธุ์

เลขานุการ

  พันตำรวจเอก ต่อศักดิ์  ศรีเสริม

เหรัญญิก

 cobr8  cobr9  cobr10

พันตำรวจเอก สัมภาษณ์ ศรีจันทึก

กรรมการ

   พันตำรวจเอก สนอง วรรณโคตร

กรรมการ

  พันตำรวจเอก สุทธิ ภู่หริย์วงศ์สุข

กรรมการ

 cobr11  cobr12
  พันตำรวจเอก ธีรพล ยมนา

กรรมการ

พันตำรวจเอก เจษน์สฤษฎิ์ แพ่งศรีสาร

กรรมการ

 

!! ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกออนไลน์ได้แล้ว !!>> คลิ๊กที่นี่ <<