ผู้ตรวจสอบ/ที่ปรึกษา

ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบกิจการ

รายนามที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. พ.ต.อ. เฉลิมวุฒิ  วงษ์เวียงจันทร์ ผกก.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์
2. พ.ต.อ.สุชาติ  ละลี ผกก.สภ.กระสัง
3. พ.ต.อ.เจตน์สฤษฎิ์  แพ่งศรีสาร ผกก.สภ.คูเมือง
4. พ.ต.อ.สิทธิพล  แสนสุโพธิ์ ผกก.สภ.ทะเมนชัย
5. พ.ต.อ.สมภพ  สังข์กรทอง ผกก.สภ.นางรอง
6. พ.ต.อ.วิสูตร  คงอ้วน ผกก.สภ.นาโพธิ์
7. พ.ต.อ.โสภณ  เครือเช้า ผกก.สภ.โนนดินแดง
8. พ.ต.อ.สมชัย  โสภณปัญญาภรณ์ ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ
9. พ.ต.อ.กรธัช  อู๊ดเจริญ ผกก.สภ.บ้านด่าน
10. พ.ต.อ.สนอง  วรรณโคตร ผกก.สภ.บ้านบัว
11. พ.ต.อ.สถิตย์  โพธิมาศ ผกก.สภ.บ้านใหม่ไชยพจน์
12. พ.ต.อ.นิคม  โชติทวีศักดิ์ ผกก.สภ.ประโคนชัย
13. พ.ต.อ.ทรงยุทธ  ซุยสูงเนิน ผกก.สภ.พลับพลาชัย
14. พ.ต.อ.มนต์ชัย  เหลืองอุทัย ผกก.สภ.พุทไธสง
15. พ.ต.อ.นพรัตน์  บัวสาย ผกก.สภ.ละหานทราย
16. พ.ต.อ.ณรงค์  เกตุบรรจง ผกก.สภ.ลำปลายมาศ
17. พ.ต.อ.ธีรพล  ยมนา ผกก.สภ.หนองกี่
18. พ.ต.อ.ชัชวาลย์  เปาอินทร์ ผกก.สภ.หนองสองห้อง
19. พ.ต.อ.ชวาล  อุทัยพันธ์ ผกก.สภ.ห้วยราช
20. พ.ต.ท.พุทธรักษ์  อารยะรังสี สวญ.สภ.โคกกระชาย
21. พ.ต.ท.วิศิษฎ์  บัวสง่าวงศ์ สวญ.สภ.ชุมแสง
22. พ.ต.ท.รัฐพล  ป้องกัน สวญ.สภ.หินเหล็กไฟ
23. พ.ต.ท.วิเชียร  พรหนองแสน สว.สภ.โนนเจริญ
24. พ.ต.ท.ภูวดิท  ปิติภัทรชนากร สว.สภ.หนองไทร
25. พ.ต.ท.จักรพงษ์  ทาสุวรรณ สว.สภ.หนองไม้งาม
26. พ.ต.ท.ไกรสิทธิ์  หาญยิ่ง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย์
!! ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกออนไลน์ได้แล้ว !!>> คลิ๊กที่นี่ <<