สวัสดิการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด
สวัสดิการที่สหกรณ์ฯ มีให้กับสมาชิกดังนี้

1. มีเงินทุนสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือกรณีสมาชิกเสียชีวิตรายละ 30,000.- บาท

2. มีเงินทุนสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือกรณีสมาชิกเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่รายละ 50,000.- บาท

3. มีเงินทุนสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือกรณีสมาชิกได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) สมาชิกได้รับบาดเจ็บไม่สาหัสให้มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1.1 สมาชิกบาดเจ็บรักษาตัว 1–5 วัน ให้ได้รับเงินสวัสดิการไม่เกิน 2,000 บาท
1.2 สมาชิกบาดเจ็บรักษาตัว 6–10 วัน ให้ได้รับเงินสวัสดิการไม่เกิน 3,000 บาท
1.3 สมาชิกบาดเจ็บรักษาตัว 11–20 วัน ให้ได้รับเงินสวัสดิการไม่เกิน 4,000 บาท

(2) สมาชิกบาดเจ็บรักษาตัวเกินกว่า 20 วัน หรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่า 20 วัน ให้ได้รับเงินสวัสดิการไม่เกิน 10,000 บาท

(3) สมาชิกบาดเจ็บได้รับอันตรายสาหัสจนสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ หรือเจ็บป่วยเรื้อรัง ซึ่งอาจถึงตลอดชีวิต ให้ได้รับเงินสวัสดิการไม่เกิน 20,000 บาท

4. มีเงินทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกตามระเบียบของสหกรณ์ฯ

5. เงินทุนสวัสดิการสมาชิก (ผู้ค้ำประกัน) ช่วยเหลือสมาชิกตามระเบียบของสหกรณ์

!! ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกออนไลน์ได้แล้ว !!>> คลิ๊กที่นี่ <<