รายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด

วันที่เรื่องขนาด
January 2, 2021คร้ังที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 25631.5 MiB
January 2, 2021คร้ังที่ 11/2563 วันจันทร์ ที่ 31สิงหาคม 25633.9 MiB
January 2, 2021คร้ังท่ี 12/2563 วันจันทร์ท่ี 28 กันยายน 25632.3 MiB
January 2, 2021คร้ังที่ 13/2563 วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 (ประชุมรับรองงบการเงิน)3.7 MiB
January 2, 2021คร้ังท่ี 2/2564 วันศุกร์ท่ี 27 พฤศจิกายน 25632.9 MiB
March 5, 2021คร้ังท่ี 3/2564 วันจันทร์ท่ี 28 ธันวาคม 25641.4 MiB
March 5, 2021คร้ังท่ี 4/2564 วันอังคารท่ี 26 มกราคม 2564938.5 KiB
January 19, 2020ครั้งที่ 3/2563 วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 25621.4 MiB
July 3, 2020ครั้งที่ 4/2563 วันอังคารที่ 28 มกราคม 25631.4 MiB
July 3, 2020ครั้งที่ 7/2563 วันอังคารที่ 28 เมษายน 25631.0 MiB
July 3, 2020ครั้งที่ 8/2563 วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 25631.4 MiB
July 3, 2020ครั้งที่ 9/2563 วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 25633.5 MiB
July 3, 2020ครั้งที่ 5/2563 วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 25631.2 MiB
July 3, 2020ครั้งที่ 6/2563 วันพุธที่ 1 เมษายน 25633.6 MiB
January 19, 2020ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 25621.6 MiB
January 19, 2020ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที 31 ตุลาคม 2562899.8 KiB
July 29, 2020ครั้งที่ 10/2563 วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 25634.7 MiB
!! ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกออนไลน์ได้แล้ว !!>> คลิ๊กที่นี่ <<