ฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด

 

ฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด

 1.jiraporn

นางจิรพร  ตันตาปกุล

ผู้จัดการ

2_pornpan 3.panrada 4.natcharee

นางพรพรรณ ศรีสังวรณ์

รองผู้จัดการ

นางปานรดา คงพลปาน

รองผู้จัดการ

  น.ส.ณัชชารีย์ เกียรติบรรจง

หัวหน้าฝ่ายการเงินและธุรการ

5.manee 6.panthanee 7.wacharaporn

นางมะณี   ยิ่งงาม

เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

 น.ส.พันธนีย์  คงพิบูลย์

เจ้าหน้าที่เงินกู้

  น.ส.วัชราภรณ์ มั่งมี

เจ้าหน้าที่ธุรการ

8.kwanhathai
9.risara
10.punyavee

น.ส.ขวัญประไพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

เจ้าหน้าที่บัญชี

น.ส.นริษรา หาหลัก

เจ้าหน้าที่เงินกู้

  น.ส.ปุณยวีร์ อุดมสุข

เจ้าหน้าที่ธุรการ

!! ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกออนไลน์ได้แล้ว !!>> คลิ๊กที่นี่ <<