ระเบียบสหกรณ์

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด

1. ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2554 pdf [ Download ]
1.1 ว่าด้วยหุ้น แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 pdf  [ Download ]
2. ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ.2554 pdf  [ Download ]
2.1. ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เพื่อความมั่นคง) พ.ศ.2563 pdf  [ Download ] update
3. ว่าด้วยเงินฝากสะสมทรัพย์ พ.ศ.2554 pdf  [ Download ]

4. ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2554 pdf  [ Download ]
5. ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม พ.ศ.2554 pdf  [ Download ]
6. ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2554 pdf  [ Download ]
6.1 ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 pdf  [ Download ]
6.2 ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 pdf  [ Download ]
6.3 ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555 pdf  [ Download ]
6.4 ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2556 pdf  [ Download ]
    6.5 ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2563 pdf  [ Download ] update
7. ระเบียบว่าด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ.2554 pdf  [ Download ]
7.1 ระเบียบว่าด้วยเงินกู้พิเศษ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 pdf  [ Download ]
7.2 ระเบียบว่าด้วยเงินกู้พิเศษ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 pdf  [ Download ]
7.3 ระเบียบว่าด้วยเงินกู้พิเศษ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2556 pdf  [ Download ]
8. ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2554 pdf  [ Download ]
9. ว่าด้วยเงินกู้เพื่อซื้อรถจักรยานยนต์ พ.ศ.2554 pdf  [ Download ]
10. ว่าด้วยเงินกู้เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2554 pdf  [ Download ]
10.1 ว่าด้วยเงินกู้เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในการสื่อสาร พ.ศ.2555 pdf  [ Download ]
11. ว่าด้วยเงินกู้เพื่อการศึกษา พ.ศ.2554 pdf  [ Download ]
12. ว่าด้วยเงินกู้เพื่อซื้ออาวุธปืน พ.ศ.2554 pdf  [ Download ]
13. ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2554 pdf  [ Download ]
14. ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ พ.ศ.2554 pdf  [ Download ]
14.1 ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 pdf  [ Download ]
14.2 ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 pdf  [ Download ]
15. ว่าด้วยการลาสำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ.2554 pdf  [ Download ]
16. ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.2554 pdf  [ Download ]
17. ว่าด้วย วินัย การสอบสวนและการลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ.2554 pdf  [ Download ]
18. ว่าด้วยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อื่น พ.ศ.2554 pdf  [ Download ]
19. ว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ พ.ศ.2554 pdf  [ Download ]
20. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ.2554 pdf  [ Download ]
21. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลาปฏิบัติหน้าที่ปกติ พ.ศ.2554 pdf  [ Download ]
22. ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2554 pdf  [ Download ]
22.1 ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 pdf  [ Download ]
23. ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก พ.ศ.2554 pdf  [ Download ]
24. ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2554 pdf  [ Download ]
25. ว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม และทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ.2554 pdf  [ Download ]
26. ว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2554 pdf  [ Download ]
26.1 ว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2555 pdf  [ Download ]
27. ว่าด้วยเงินทุนสวัสดิการสมาชิก (ผู้ค้ำประกัน) พ.ศ.2554 pdf  [ Download ]
27.1 ว่าด้วยเงินทุนสวัสดิการสมาชิก (ผู้ค้ำประกัน) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 pdf  [ Download ]
27.2 ว่าด้วยเงินทุนสวัสดิการสมาชิก (ผู้ค้ำประกัน) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2555 pdf  [ Download ]
27.3 ว่าด้วยเงินทุนสวัสดิการสมาชิก (ผู้ค้ำประกัน) พ.ศ.2563 pdf  [ Download ] update
28. ว่าด้วยการขออนุญาตใช้ห้องประชุมและอัตราเรียกเก็บค่าบำรุง พ.ศ.2554 pdf  [ Download ]
29. ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกกรณีได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ.2557 pdf  [ Download ]


 

!! ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกออนไลน์ได้แล้ว !!>> คลิ๊กที่นี่ <<