การประชุมคณะกรรมการเงินกู้

ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 51 โดยมีท่าน พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ เป็นประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการเงินกู้ประกอบด้วย พ.ต.อ.ปริญญา พรเดชาพิพัฒ ประธานคณะกรรมการเงินกู้, พ.ต.อ.บัญชา ศรีอนันต์, พ.ต.อ.จำรัส ศิริเลี้ยง กรรมการ , พ.ต.อ.ประดิษฐ์  ทะประสิทธิ์จิตต์ และ พ.ต.อ.อนันต์ ทองบันเทิง เลขานุการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการประกอบด้วย นางจิรพร ตันตาปกุล ผู้จัดการ นางพรพรรณ ศรีสังวรณ์ รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี และนางปานรดา คงพลปาน รองผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ ร่วมกันวินิจฉัยข้อมูลเบื้องต้นของสมาชิกที่ยื่นกู้เงิน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา

ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 51 โดยมีท่าน พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ เป็นประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการเงินกู้ประกอบด้วย พ.ต.อ.ปริญญา พรเดชาพิพัฒ ประธานคณะกรรมการเงินกู้, พ.ต.อ.บัญชา ศรีอนันต์, พ.ต.อ.จำรัส ศิริเลี้ยง กรรมการ , พ.ต.อ.ประดิษฐ์  ทะประสิทธิ์จิตต์ และ พ.ต.อ.อนันต์ ทองบันเทิง เป็นเลขานุการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการประกอบด้วย นางจิรพร ตันตาปกุล ผู้จัดการ นางพรพรรณ ศรีสังวรณ์ รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี และนางปานรดา คงพลปาน รองผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ ร่วมกันวินิจฉัยข้อมูลเบื้องต้นของสมาชิกที่ยื่นกู้เงิน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา

ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 51 โดยมีท่าน พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการเงินกู้ประกอบด้วย พ.ต.อ.ปริญญา พรเดชาพิพัฒ ประธานคณะกรรมการเงินกู้, พ.ต.อ.บัญชา ศรีอนันต์, พ.ต.อ.จำรัส ศิริเลี้ยง กรรมการ ,พ.ต.อ.ประดิษฐ์  ทะประสิทธิ์จิตต์ และ พ.ต.อ.อนันต์ ทองบันเทิง เลขานุการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการประกอบด้วย นางจิรพร ตันตาปกุล ผู้จัดการ นางพรพรรณ ศรีสังวรณ์ รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี และนางปานรดา คงพลปาน รองผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ ร่วมกันวินิจฉัยข้อมูลเบื้องต้นของสมาชิกที่ยื่นกู้เงิน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา

ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 51 โดยมีท่าน พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการเงินกู้ประกอบด้วย พ.ต.อ.ปริญญา พรเดชาพิพัฒ ประธานคณะกรรมการเงินกู้, พ.ต.อ.บัญชา ศรีอนันต์, พ.ต.อ.ประดิษฐ์ ทะประสิทธิ์จิตต์ กรรมการ และ พ.ต.อ.อนันต์ ทองบันเทิง เลขานุการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการประกอบด้วย นางจิรพร ตันตาปกุล ผู้จัดการ นางพรพรรณ ศรีสังวรณ์ รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี และนางปานรดา คงพลปาน รองผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ ร่วมกันวินิจฉัยข้อมูลเบื้องต้นของสมาชิกที่ยื่นกู้เงิน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา

ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 51 โดยมีท่าน พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ เป็นประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการเงินกู้ประกอบด้วย พ.ต.อ.ปริญญา พรเดชาพิพัฒ ประธานคณะกรรมการเงินกู้, พ.ต.อ.บัญชา ศรีอนันต์, พ.ต.อ.จำรัส ศิริเลี้ยง กรรมการ , พ.ต.อ.ประดิษฐ์  ทะประสิทธิ์จิตต์ และ พ.ต.อ.อนันต์ ทองบันเทิง เลขานุการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการประกอบด้วย นางจิรพร ตันตาปกุล ผู้จัดการ นางพรพรรณ ศรีสังวรณ์ รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี และนาง ปานรดา คงพลปาน รองผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ ร่วมกันวินิจฉัยข้อมูลเบื้องต้นของสมาชิกที่ยื่นกู้เงิน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา

ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 50 โดยมีท่าน พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการเงินกู้ประกอบด้วย พ.ต.อ.ปริญญา พรเดชาพิพัฒ ประธานคณะกรรมการเงินกู้, พ.ต.อ.บัญชา ศรีอนันต์, พ.ต.อ.จำรัส ศิริเลี้ยง กรรมการ และ พ.ต.อ.อนันต์ ทองบันเทิง เลขานุการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการประกอบด้วย นางจิรพร ตันตาปกุล ผู้จัดการ นางพรพรรณ ศรีสังวรณ์ รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี และนางปานรดา คงพลปาน รองผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ ร่วมกันวินิจฉัยข้อมูลเบื้องต้นของสมาชิกที่ยื่นกู้เงิน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา

ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 50 โดยมีท่าน พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการเงินกู้ประกอบด้วย พ.ต.อ.ปริญญา พรเดชาพิพัฒ ประธานคณะกรรมการเงินกู้, พ.ต.อ.บัญชา ศรีอนันต์, พ.ต.อ.สมยศ  พื้นชัยภูมิ, พ.ต.อ.จำรัส ศิริเลี้ยง กรรมการ และ พ.ต.อ.อนันต์ ทองบันเทิง เป็นเลขานุการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการประกอบด้วย นางจิรพร ตันตาปกุล ผู้จัดการ นางพรพรรณ ศรีสังวรณ์ รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี และนางปานรดา คงพลปาน รองผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ ร่วมกันวินิจฉัยข้อมูลเบื้องต้นของสมาชิกที่ยื่นกู้เงิน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา

ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 50 โดยมีท่าน พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการเงินกู้ประกอบด้วย พ.ต.อ.ปริญญา พรเดชาพิพัฒ ประธานคณะกรรมการเงินกู้, พ.ต.อ.บัญชา ศรีอนันต์, พ.ต.อ.สมยศ พื้นชัยภูมิ, พ.ต.อ.จำรัส  ศิริเลี้ยง กรรมการ และ พ.ต.อ.อนันต์ ทองบันเทิง เลขานุการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการประกอบด้วย นางจิรพร ตันตาปกุล ผู้จัดการ นางพรพรรณ ศรีสังวรณ์ รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี และนางปานรดา คงพลปาน รองผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ ร่วมกันวินิจฉัยข้อมูลเบื้องต้นของสมาชิกที่ยื่นกู้เงิน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา

วันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธร จังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด พร้อมด้วย พ.ต.อ.ปริญญา พรเดชาพิพัฒ รองประธานกรรมการ, พ.ต.อ.ชูสิทธิ์ หล่อแสง รองประธานกรรมการ, พ.ต.อ.อดุลย์ ชัยประสิทธิกุล รองประธานกรรมการ, พ.ต.อ.พงศ์พันษ์ พลวงษ์ศรี รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์, คณะกรรมการดำเนินการ,ผู้จัดการ และรองผู้จัดการ ร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ครั้งที่ 1/2567 ณ หอประชุมชัยจินดา ภ.จว.บุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

418725678_346436894915639_4750251991367084425_n
418725651_346437194915609_2487730102662038553_n
418725744_346436981582297_4575191196589636896_n417182741_346437128248949_158704248637533994_n 418729735_346437001582295_3231731977209084198_n418201661_346438028248859_69963906380511423_n 418726516_346438108248851_7856386399543922765_n 418727429_346437634915565_541669534959305252_n 418723702_346438141582181_7067378169305397320_n 418730210_346437084915620_7595372622046723262_n 418128492_346437081582287_8056342695510145417_n 418727919_346437894915539_5844713686062085415_n 418731884_346437638248898_5588333590774314501_n 417186496_346437328248929_2527739853211610849_n 418093475_346437808248881_7274031499944194704_n 418170527_346438024915526_2340808263879991812_n 418171561_346438004915528_2050643262482259382_n 418309874_346437581582237_2739129739184648695_n 418723420_346437141582281_1110344681217271130_n 418723625_346437814915547_5928490182772077121_n 418724434_346437698248892_2757609668506195533_n 418724809_346437841582211_8415456750862047386_n 418724951_346437261582269_7827608128316057123_n 418725128_346437461582249_5044133541889554469_n 418725550_346437864915542_6140550845352376193_n 418725651_346437311582264_5043049650843628249_n 418725696_346437454915583_2055590016979213792_n 418725701_346437178248944_2255791487735991126_n 418725857_346437381582257_7502691287588718014_n 418726045_346437524915576_7715609333993061864_n 418726940_346437424915586_2449722367105338558_n 418727027_346438184915510_2985659992392275427_n 418727225_346438144915514_2806673689888904545_n 418727367_346437928248869_42613505494924344_n 418727389_346438164915512_6310891792415502570_n 418727710_346437264915602_2768123880220255033_n 418728300_346437838248878_6555583132698077959_n 418728588_346437968248865_8604793968364671279_n 418728592_346438034915525_5699075250730734477_n 418729484_346437578248904_844779645903925958_n 418729596_346437934915535_8956707715744669442_n 418730473_346437868248875_3746657525789101455_n 418730523_346437401582255_7851352847648411681_n 418730523_346437691582226_1256307446554954113_n 418730929_346437714915557_351477686817249860_n 418731070_346437598248902_7003683840357913378_n 418731167_346437224915606_8173616407814931434_n 418731299_346437308248931_3504304471817192030_n 418731532_346437898248872_6263430313875945843_n 418731600_346437331582262_4969687619645827623_n 418732984_346438181582177_9108599522439356157_n 418734950_346438111582184_4212909496195288149_n 418741990_346437851582210_6309163963670527426_n 416974615_346437498248912_3235204181995297630_n

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธร จังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด พร้อมด้วย พ.ต.อ.ปริญญา พรเดชาพิพัฒ รองประธานกรรมการ, พ.ต.อ.ชูสิทธิ์ หล่อแสง รองประธานกรรมการ, พ.ต.อ.อดุลย์ ชัยประสิทธิกุล รองประธานกรรมการ, พ.ต.อ.ก้องชาติ เลี้ยงสมทรัพย์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์,  พ.ต.อ.พงศ์พันษ์ พลวงษ์ศรี รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์, คณะกรรมการดำเนินการ,ผู้จัดการ และรองผู้จัดการ ร่วมการประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมชัยจินดา ภ.จว.บุรีรัมย์      อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

412261607_337688572457138_5095413743920085261_n 412686351_337688375790491_3716875667219142076_n 412848083_337693882456607_3329077098138901709_n 412790174_337693915789937_7588318239690267341_n 412826585_337693905789938_1797974823635446288_n 412830335_337693865789942_7624365038676040492_n 414180286_337693902456605_7893352761853548808_n 412729620_337693462456649_84467440603252224_n 412697117_337694832456512_7166964825796741661_n 414179105_337694782456517_4824825309113973677_n 414170822_337694925789836_4482182388384655282_n 412793644_337694702456525_1516173433946324508_n 412693254_337694805789848_189066952273069797_n 412714657_337694799123182_7684945512043668147_n 412751750_337694712456524_5397857913953085048_n  412937513_337694772456518_5457196969289552521_n 412722972_337694959123166_2438057693870973696_n
!! ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกออนไลน์ได้แล้ว !!>> คลิ๊กที่นี่ <<