เงินฝาก

สหกรณ์มีบริการรับฝากเงิน 2 ประเภท คือ

1.เงินฝากสะสมทรัพย์

1.1 สมาชิกที่ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ตามแบบของสหกรณ์
1.2 การเปิดบัญชีครั้งแรกต้องไม่ต่ำกว่า 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท โดยต้องฝากติดต่อกันทุกเดือน ๆ ละเท่า ๆ กัน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน และรวมทั้งหมดต้องไม่เกิน 600,000 บาท
1.3 ในการส่งเงินฝากเข้าบัญชีต้องฝากภายในวันที่ 5 ของเดือน หรือให้หัก ณ ที่จ่ายวันสิ้นเดือน
1.4 สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยเงินฝากนี้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 4.50 บาท ต่อปี ตามประกาศของสหกรณ์ โดยจะคิดดอกเบี้ยให้ทุกยอดเงินฝากที่ครบ 24 เดือน
1.5 เงินฝากที่ไม่ถึง 3 เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้ และจะปิดบัญชีเมื่อเจ้าของบัญชีมาติดต่อกับสหกรณ์

2.เงินฝากออมทรัพย์

2.1 ผู้ฝากรายหนึ่งอาจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โดยจำนวนเงินฝากในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใด ต้องไม่น้อยกว่า 100 บาท
2.2 สมุดฝากนั้นผู้ฝากต้องรักษาไว้เพื่อให้สหกรณ์บันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินต้น และเงินคงเหลือ
2.3 สหกรณ์คิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราไม่เกินร้อยละ 4.25 บาท ต่อปี
2.4 เปิดบัญชีได้ทุกวันทำการ
2.5 ต้องการถอนเงินเกิน 100,000 บาท ต้องแจ้งล่วงหน้าเพื่อจัดเตรียมเงิน

!! ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกออนไลน์ได้แล้ว !!>> คลิ๊กที่นี่ <<